BRL 6000-21 certificaat

 

Vanaf 1 oktober 2014 geldt een certificatie plicht voor bodem gebonden warmtepomp installaties

 

 Alleen een gecertificeerd bedrijf mag een installatie maken met een bodem gebonden warmtepomp (energie uit de bodem),  dat geldt zowel voor het ondergrondse- als bovengrondse deel van deze installatie !

 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor dit feit. U als 'particulier' dient er dus van overtuigd te zijn dat uw installatie door een gecertificeerd bedrijf wordt aangelegd.

Voor een lucht/water installatie is er (nog) geen certificering plicht.

 

Om ‘wildgroei’ tegen te gaan en ervoor te zorgen dat systemen efficiënter functioneren door goed ontwerp en onderhoud, heeft de overheid de AMvB Bodemenergie opgesteld. Daarin is een erkenningsplicht opgenomen voor iedereen die bodem-energiesystemen ontwerpt, installeert of beheert. Als eigenaar/beheerder bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden die dit waarborgen. Voor het beheer van het bovengrondse deel heeft de beheerder een BRL 6000-21-certificaat nodig. Voor het ondergrondse deel is de BRL 11000 ontwikkeld. Ook wordt geëist dat werkzaamheden worden uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers. De eigenaar van het systeem kan er voor kiezen zelf gecertificeerd te worden of het beheer uit te besteden aan een certificaathouder.

 

De Bodemenergie Erkenningsregeling is dus opgenomen in de AMvB Bodemenergie. "Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een bodemenergiesysteem vindt plaats overeenkomstig de daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit". Men dient dus aantoonbare kennis te krijgen/hebben op het gebeid van bodemenergiesystemen Het betreft hier werkzaamheden die behoren tot de categorieën: ontwerpen, installeren, beheren, onderhouden en buiten werking stellen van bodemenergiesystemen .

Onderdeel van de certificering is ook dat bij een 'bodem energie warmtepomp installatie' gemonteerd in een kantoor, loods, werkplaats, school, sporthal enz. verplicht is om de onttrokken energie en de afgegeven energie te monitoren / meten en registreren. En dit ongeacht het vermogen van de warmtepomp!  Een verschil wat met betrekking tot vermogen hier wel gemaakt wordt: Boven de 70 kW moeten de gemeten resultaten jaarlijks verplicht worden ingediend, onder de 70 kW hoeven ze niet jaarlijks te worden opgestuurd maar moeten ze wel, met betrekking tot de laatste 10 jaar,  beschikbaar zijn op aanvraag.  Bij een woning is, tot 70 kW deze energie meting niet verplicht.  De certificering echter wel.  Er is dus een verschil tussen woning- en utiliteitsgebouwen.

 

Certificering maakt dus onderscheid tussen kleine en grote warmtepompsystemen

De certificering geldt voor alle bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren en/of beheren en onderhouden. Dit betekent in de praktijk dat elk bedrijf dat deze activiteiten wil blijven uitvoeren dient te beschikken over een erkenning van de overheidsinstantie Bodem+. Voor het verkrijgen van die erkenning heeft het bedrijf één of meerdere certificaten nodig. Dit is afhankelijk van het soort werkzaamheden die worden uitgevoerd.


Deze verplichte certificering geldt niet alleen voor het adviesbureau die het systeem ontwerpt of het boorbedrijf dat het ondergrondse deel realiseert. Ook het installatiebedrijf dat voor de uitvoering verantwoordelijk is, zal hiervoor moeten zijn gecertificeerd.


Vanwege de verplichte certificering volgens de AMvB bodemenergie wordt er in de BRL 6000-21 onderscheid gemaakt tussen kleine (deel 1A) en grote warmtepompsystemen (deel 1B). Beide met de bodem als bron. De kleine systemen zijn individuele warmtepompsystemen voor woningen. Installatiebedrijven die alleen kleine warmtepompen aanleggen, kunnen zich beperken tot de eisen zoals die zijn vastgelegd in BRL 6000-21 Individuele Woninginstallaties (deel 1A). Het bijbehorende diploma kan worden gehaald door het Cito-examen Warmtepompen voor Individuele woningen af te leggen.


Voor bedrijven die alle systemen, woningbouw en utiliteit, moeten kunnen realiseren, gelden voor het bovengrondse deel van de bodemenergiesystemen de algemene kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de BRL 6000-21 (deel 1B). Voor wat betreft het ondergrondse deel dat voor bodemenergiesystemen van toepassing is, zijn de algemene kwaliteitseisen vastgelegd in de BRL SIKB 11000.


Kortom, de installatiebedrijven die alleen kleine systemen realiseren, moeten weliswaar worden gecertificeerd, maar hoeven niet de uitgebreide certificering te hebben. Bedrijven die grote systemen realiseren moeten wel die uitgebreide certificering hebben.

Onderdeel van de certificering is dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat de medewerkers die voor de betreffende werkzaamheden verantwoordelijk zijn ook alle hiervoor noodzakelijke kennis in huis hebben. Dit kan in de praktijk gemakkelijk worden aangetoond ingeval men beschikt over het betreffende diploma. In de BRL staat aangegeven welke diploma’s vereist zijn.

 

Opleidingen en diploma’s


Voor het bovengrondse deel van het bodemenergiesysteem geldt voor de vakbekwaamheid op het niveau van de BRL 6000-21 deel 1A het diploma Ontwerpen van individuele warmtepompsystemen voor woningen.
De cursus die opleidt voor dit diploma wordt gegeven door de Warmtepomp Academy (zie www.warmtepomp-academy.nl)

Voor het aantonen van de vakbekwaamheid voor zowel de kleine als grote warmtepompsystemen (bovengrondse installaties) geldt de vakbekwaamheid op het niveau van de BRL 6000-21 (deel 1B; woningbouw en utiliteit). Hierbij dient men minimaal te beschikken over het diploma Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie (cursus B) én het diploma van onderdeel C (Specialisatie Bovengrondse systemen). De opleidingen voor deze examens als ook voor de specialisaties voor het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem, worden gegeven door BodemenergieNL (zie www.bodemenergieNL.nl).
De examens die dienen als ondergrond voor de certificering van zowel kleine als grote systemen worden allen door het Cito afgenomen. Voor nadere informatie zie: www.cito.nl/bedrijven/examens.

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, dinsdag 9 maart 2021

Pagina: - BRL 6000 Warmtepompregels
Tags:brl, 6000, 21, warmtepomp, boren, bodem, info
Beschrijving: Alleen een gecertificeerd bedrijf mag een warmtepomp installatie maken met bodem gebonden warmtepompen, dat geldt zowel voor het ondergrondse- als bovengrondse deel.