Strengere regels bodemenergie in Noord-Brabant, diepte van boring per gebied verschillend.

Administrator (admin) on 06.02.2022

Bodem energie in Noord Brabant wordt lastiger.

Strengere regels bodem energie in Noord Brabant
(bron: brabant.nl)

Bodemenergiesystemen kunnen effect hebben op de kwaliteit van het grondwater. In Noord-Brabant wordt grondwater vooral gebruikt voor het produceren van drinkwater. Bijvoorbeeld voor de frisdrankindustrie en voor duurzame warmtevoorziening. Het is belangrijk om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, zodat toekomstige generaties ook drinkwater van grondwater kunnen blijven maken. Om een goede balans te houden tussen het benutten en beschermen van grondwater, komen er daarom nieuwe regels voor bodemenergiesystemen. Het is niet langer overal in Brabant mogelijk om tot onbeperkte diepte bodemenergiesystemen aan te leggen.

 

De Brabantse ondergrond bestaat uit een afwisseling van zandige lagen waar grondwater uit onttrokken
kan worden en kleilagen die het water tegenhouden. De kleilagen vormen een barrière voor vervuilingen
(meststoffen, bestrijdingsmiddelen, andere chemische stoffen) die vanuit de bovengrond steeds dieper in
het grondwater doordringen. Het grondwater onder de kleilaag is nu nog van bijzonder goede kwaliteit en
verdient daarom beschermd te worden.


Bij het toepassen van bodemenergiesystemen tot beneden de beschermende kleilaag, wordt deze kleilaag
doorboord. Omdat het afdichten van het boorgat niet altijd goed gaat, kan lekkage ontstaan via het
boorgat. Daardoor kunnen vervuilingen in het schone grondwater onder de kleilaag terecht komen.
Daarnaast kan de circulatievloeistof bij een lek in de lus van een gesloten systeem, rechtstreeks in het
schone grondwater terecht komen. Eenmaal geplaatste systemen kunnen niet verwijderd worden en het is
vrijwel niet mogelijk om lekkage door de kleilaag te herstellen.

 

De voorgestelde regels zijn gebaseerd op het “voorzorgprincipe”: het voorkomen dat er iets mis gaat met
onze belangrijkste grondwatervoorraden. De belangrijkste punten zijn:

 

1. Bodemenergiesystemen mogen alleen bóven de beschermende kleilagen worden aangelegd.
2. Er mag alleen puur water als circulatievloeistof worden gebruikt beneden de 80 meter.
3. De procedures voor meldingen en het aanvragen van vergunningen blijven gelijk.

 

1. Bodemenergiesystemen mogen alleen bóven de beschermende kleilagen worden aangelegd
De provincie heeft onderzocht welke kleilagen een goede bescherming bieden voor de grondwaterpakketten, die belangrijk zijn voor de drinkwatervoorziening. In figuur 1 (een detailversie van deze kaart is
te vinden via warmtebronnenregister.nl) is aangegeven hoe diep deze lagen liggen. Deze beschermende
kleilagen mogen niet meer doorboord worden voor open én gesloten bodemenergiesystemen. Het is
afhankelijk van de diepte van de kleilaag (zie figuur 2), wat er nog mogelijk is met bodemenergiesystemen
en hoe aantrekkelijk deze systemen blijven ten opzichte van andere alternatieven.

Kaart Noordbrabant

Boren in Brabant

 

  • In situatie A ligt de kleilaag diep. Bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast. Bij systemen beneden de 80 m is puur water de circulatievloeistof.
  • In situatie B zijn systemen door de kleilaag niet toegestaan maar systemen die daarboven blijven wel. Als de systemen dieper gaan dan 80 m is water de circulatievloeistof.
  • In situatie C ligt de kleilaag ondiep waardoor alleen ondiepe bodemenergiesystemen kunnen worden toegepast.

2. Puur water als circulatievloeistof in boringsvrije zones en beneden de 80 meter In delen van Brabant wordt ook water voor menselijke consumptie gewonnen uit grondwaterpakketten boven de beschermende kleilagen. Hier is het doorboren van de kleilaag dus niet het probleem, maar lekkage van circulatievloeistof is wel een risico. Op deze plaatsen mag nog alleen puur water als circulatievloeistof worden gebruikt. Zo wordt zelfs bij lekkage schade voor het grondwater voorkomen. Het gaat om
alle bodemenergiesystemen in boringvrije zones. Daarnaast geldt dit voor de systemen boven de beschermende kleilaag maar beneden de 80 meter.


3. De bestaande procedures voor meldingen en het aanvragen van vergunningen veranderen niet. Ook de
overige landelijke of lokale criteria (zoals voor interferentie of bodemverontreiniging) blijven hetzelfde.
De voorgestelde regels gaan na inwerkingtreding gelden als extra of aangepaste toetsingscriteria bij
meldingen en vergunningsaanvragen voor gesloten bodemenergiesystemen en voor open bodemenergiesystemen.
Wat wel verandert, is dat alle bodemenergiesystemen geregistreerd moeten worden. Nu is dat voor kleine
open systemen (< 10m3/uur) en voor gesloten systemen nog niet verplicht. Met een registratieplicht kan
er een betere afweging worden gemaakt en getoetst op interferentie tussen systemen. De gemeente en
omgevingsdienst weten welke regels in uw gebied van toepassing zijn.

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zaterdag 20 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.