Nieuwe warmtewet komt nog niet van de grond.

Administrator (admin) on 18.01.2022

Nieuwe warmtewet komt nog niet van de grond.

De voorbereiding van Warmtewet 2 vertraagd..

Bron: Installatieprofs, duurzaambouw, en overheid.

Warmtewet 2, het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening, wordt niet voor 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden, zo het er nu naar uitziet. Dat blijkt uit het introductiedossier dat ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben opgesteld voor hun nieuwe (Rutte 4) ministers.

Volgens de betrokken ambtenaren verloopt de voortgang voor het wetstraject niet vlot genoeg. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het ontbreken van steun vanuit gemeenten voor het wetsvoorstel. Zij spelen een belangrijke rol in dit dossier aangezien ze een regierol hebben bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het doel van de nieuwe Warmtewet is om de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving te faciliteren door een heldere rolverdeling, transparante tarieven, verscherpte eisen voor leveringszekerheid en het goed vastleggen van verduurzamingsplichten.


In het introductiedossier staat dat vanwege de politieke heroverweging het wetsvoorstel waarschijnlijk pas in februari van 2023 ingediend kan worden. In 2021 werden meerdere pogingen ondernomen om gemeenten over de streep te trekken met betrekking tot de principiele keuzes die ten grondslag liggen aan het wetsvoorstel. Het is nog niet gelukt niet om de lokale overheden te overtuigen dat deze zaken in het wetsvoorstel goed geregeld zijn.

 

Het huidige wetsvoorstel staat een heldere verdeling van verantwoordelijkheden voor. De gemeente kan op basis van de wijkaanpak bepalen waar en wanneer collectieve warmtesystemen worden aangelegd. De gemeente selecteert vervolgens een warmtebedrijf. Dat kan een publiek, privaat of publiekprivaat warmtebedrijf zijn. Het warmtebedrijf is dan integraal verantwoordelijk voor de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid van dit systeem. De ACM houdt toezicht op het warmtebedrijf en kan ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Maar deze marktordening blijft leiden tot discussie. Vandaar dat besloten is tot een politieke heroverweging. Het is in deze, zo ziet een ieder, al snel lastig om onafhankelijk en transparant, tot beslissingen te komen. 

Veel gemeenten willen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een publiek, privaat of publiekprivaat warmtebedrijf in hun gemeente. Zij vinden dat de mogelijkheden hiervoor in het huidige wetsvoorstel te beperkt zijn. Een dergelijke aanpassing zou de kern van het wetsvoorstel aantasten en is volgens de Landsadvocaat in strijd met het Europees recht. In deze discussie spelen ook de publieke netwerkbedrijven een rol. Deze zien een rol voor zich als netbeheerders van de warmtenetten, maar dat is weer in strijd met de integrale verantwoordelijkheid over de hele keten van warmtelevering zoals warmtebedrijven die nastreven.

Back

Go to top

logo© Warmtepomp-tips.nl, zondag 21 april 2024

Pagina: - Warmtepomp blog en nieuws items
Tags:Warmtepomp, blog, nieuws, waterstof, ontwikkeling, tips, toepassing, temperatuur, kennis,
Beschrijving: Blog: Hoe zit het met de ontwikkeling van de warmtepomp, kunnen we deze overal al toepassen? Of wachten we op waterstof.